Genelevleri açan kanunla kadına verilen değer

Kurtuluş Savaşı biter bitmez en lüzumlu olan şeyler içki ve uyuşturucu fabrikalarıydı hiç beklenmeden açıldı ve akabinde kadını onurlandırmak ve yücelterek değerli olduğunu göstermek için bu sebeplerle GENELEVLER açıldı !!!

Kadına satma ve satılma hakkı verilerek daha çağdaş daha ilerici olduk !!!

Her fırsatta Osmanlı’ya çamur atanlar gerici diyenler ve kadınlara önem verilmediğini iddia edenler Cumhuriyet yıllarında kadını soyarak, fuhuş yaptırarak nasıl medeni ve çağdaş yaptığını okusun. İngiliz yalanlarına inanan çağdaş cahillerin bize tarih diye anlattığı zırvaların ve kahraman diye tanıttıklarının hiç de öyle olmadığını biliyoruz.

Biz onlar kadar ince düşünememişiz ve cidden yobazmışız !? Onlar ise kadına öyle bir değer vermişler ki kalben sevgi yetmemiş, kanunlarla tescillemişler.!

Okuyun kadına nasıl değer verildiğini görün. Kadını değerli kılmak için tüm ayrıntılar düşünülmüş.

İlk Genel Ev Kanunu:

Kadın İşçiler, eski adı ile Genel Kadınlar ve Genel Evi Kanunu.

Madde 125 – 24.04.1930 tarihli ve 1953 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 128’inci maddesi gereğince hazırlanan bu tüzük, Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi: 30.3.1961, No: 5/984Dayandığı Kanunun Tarihi: 24.4.1930, No: 1593.

Yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarihi : 19.4,1961, No: 10786

Yayımlandığı Düsturun Tertibi: 4, Cildi: 1, S. 2444Madde 126 – (7/5786 -) Bu tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.Genel Kadınlar ve Genelevlerin tabi olacakları hükümler.

24 -10 -1930 tarihli kararda;Genel Kadınlar;

Madde – 15 – Başkalarının cinsi zevkini menfaat karşılığı tatmin etmeyi sanat edinen ve bunun için değişik erkeklerle münasebette bulunan kadınlara (Genel kadın) denilir.
 
Genelevler:
Madde 16
Genel kadınların bir arada oturarak fuhuş yaptıkları veya bu maksat için toplandıkları yerlere Genelev ismi verilir.
 
Birleşme Yerleri:
Madde 17
Fuhuş maksadıyla muhtelif kimselere kısa müddetler için açık bulundurulan kapalı yerlere Birleşme yerleri denir
 
Tek Başına Fuhuş Yapılan Evler:
Madde 18.
Fuhuşu tek başına yapan kadınların ikametgâh edinip içinde fuhuş yapmayı itiyat ettikleri yerlere Tek başına fuhuş yapılan ev denir.
 
Fuhuş Yerleri :
Madde 19.
Bu Tüzükte geçen Fuhuş yerleri tâbiri; genelev, birleşme yerleri ve tek başına fuhuş yapılan evleri kapsar.
 
Üçüncü Kısım:
Genel Kadınların Tesbit, Tescil, Muayene ve Tedavileri Tesbit.
Madde 20.
 
Mükerreren ve bir çok erkeklerle münasebette bulunulması dolayısıyla bir kadının fuhşu sanat edindiğinden şüphe edilir ve hakkında gizli ve etraflıca yapılan inceleme ile elde edilen müspet dellilerle kendisinin 15’inci maddede yazılı genel kadınlar vasıflarını haiz olduğu meydana çıkarılırsa evvela bu kadını fuhşa sürükleyen sebepler komisyonca araştırılır ve kendisinin tekrar namuslu bir hayata dönmesini sağlayacak tedbirler düşünülür. 
 
Bu tedbirlerin faide vermediği hallerde bu kadın hakkında 21’ci maddedeki şartlar varsa Genel Kadınlar hakkındaki hükümler,bu şartlar yoksa 23’cü maddede yazılı sağlık tedbirlerine dair hükümler uygulanır
Bir kadın hakkında bu hükümlerin uygulanması Komisyon kararına bağlıdır
 
Tescil Şartları:
Madde 21.
Komisyonca bir kadının genel kadın olarak tesciline karar verilebilmesi için aşağıdaki şartların bulunması lâzımdır:
 
a)Fuhuşu kendisine sanat edinmek veya 20’ci madde gereğince hakkında komisyonca karar verilmiş olmak.
b)21 yaşını bitirmiş olmak.
c) Yabancı tabiiyetinde bulunmamak.
d) Tabiiyetsiz olmamak.
 
Tescil;
Madde 22.
Genel kadın olarak tescili gerekeceği komisyon tarafından 20.’ci maddeye göre yapılan inceleme ile anlaşılan kadınların her biri için ekli örneğe göre Sicil kartonu tertip edilip numaralanır ve bu kartona kadınların bir fotoğrafı yapıştırılıp adları, soyadları, yaşları, doğdukları, ikamet ettikleri ve fuhuş yapacakları yerler kaydolunur.
 
Bu kartonlar, komisyonca uygun görülen bir yerde saklanır.
 
Kadınların nüfus hüviyet cüzdanları da makbuz karşılığında alınarak kartona eklenir. Bu suretle kaydedilen genel kadınların ellerine sicil kartonunun numarasını gösteren ekli örneğine uygun bir Hüviyet muayene cüzdanı verilir.
Bu cüzdanda sahibinin kim olduğunu gösteren bilgilerden başka,sicil kartonundakinin aynı olan fotoğrafı ve yılın her ayına mahsus birer sahife üzerine haftada iki defa yapılacak muayenelerin kaydına mahsus haneleri gösteren bir kısım bulunur
Bu cüzdanlar her yıl değiştirilir.
 
Sağlık Tedbirleri Uygulanacak Kadınlar:
Madde 23.
Fuhşu sanat ve geçim vasıtası edindikleri 20.’nci maddeye göre yapılan inceleme ile anlaşılan fuhuşla melûf 18 yaşını bitirmiş ve 21 yaşını bitirmemiş kadınların her biri için lüzumu halinde komisyonca ekli örneğe göre bir gizli sağlık kartonu tertip edilip numaralanır. Bu kartona kadınların fotoğrafları yapıştırılıp adları, soyadları, yaşları, doğdukları ve ikâmet ettikleri yerler kaydolunur.
 
 “Umumi Hıfzıssıhha Kanununda belirtilen genel kadınlar bu kanun hükümlerine tabidirler.”
Ayrıca;
Kadın işçilerin korunmasına ilişkin ilk kanuni düzenleme 24/04/1930 yılında kabul edilen 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 155. ve 177. maddeleriyle yapılmıştır.
 
Kendisi ve çocuğunun sıhhati için bir zarar husule getirmeyeceği 
bir tabip tarafından tahriren tasdik edilmedikçe kadınların doğumlarından mukaddem 
üç hafta ve doğurmasını müteakip yine üç hafta zarfında umumi ve 
hususi müesseselerde çalışması ve çalıştırılması memnudur.
 
Resmi gazete sayıları ve yukarıdaki maddeleriyle.
Başbakanlık Arşivleri.
Bakanlar Kurulu Tüzükleri.