İttihat ve Terakki gerçekleri

Mısırlı Dr. Fehmi Şinnâvî’nin kaleminden İttihat ve Terakki, Selanik Dönmeleri (Sabetayizm), Masonlar, Yahudiler ve Sloganları: “Dönmelik Yahu­diliğin Kabbala mektebinden ilham almaktadır. Bu ekolde temel sloganlar devrimcilik, ilerlemecilik, özgürlükçülüktür.

Dönme örgütlerin temel düsturları özgürlük, eşitlik, kardeşlik kelimeleridir. Yahudiler Fransız devriminde bu düsturları dile getirdiler. Ama kardeşlik derken amaçları Yahudilerle iyi geçinilmesiydi. Eşitlik derken Yahudilere iyi davranılmasıydı. Özgürlük der­ken ise Yahudilere alabildiğince özgürlük verilmesiydi. Onlar kar­deşlik, eşitlik ve özgürlük sözlerinin altında kendileri için gerekli olan şeyleri isterler. Kimsenin reddedemeyeceği bu sloganlara sığı­narak beynelminel bir kimliğe ve bilince bürünmüşler; vatan ve ka­vim bilincinin üstünde yeni bir bilinç ortaya çıkarmışlardır.

Dönmeler İstanbul locasından sonra Selânik locasını kurdular. Selânik locası Avrupa’daki tüm locaların ruhanî babası durumun­daydı. Artık en yetkili âzâlar Avrupa devletlerine Selânik locasın­dan gönderiliyordu. Ittihat ve Terakki örgütünü de kuran onlardır. Sen isme bak hele. Yapmak istedikleri şeyin tam tersini söylüyorlar. Ittihat ve Te­rakki birlik ve yükseliş anlamına geliyor. Halk ve diğer kesimler birlikten devletin birliğini, yükselişten de devletin yükselişini anlar­lar. Fakat onlar Yahudilerin birliğini, Yahudilerin yükselişini kaste­derler.

Sultan Abdülhamid Yahudilerin neler yapmak istediğini iyi bilen akıllı bir adamdı. Şöyle diyor: “Sekreterim Ahmet Celâl Paşa’ya Mısır’dan Ali Kemal Bey adlı bir zâttan gönderilmiş bir mektup buldum. Orada dok­tor Abdullah Cevdet’in, doktor Ishak Sukûti’nin, doktor Bahâuddin Şakir’in doktor Nâzım’ın, doktor Ibrahim Temo’nun adı geçiyordu. Hepsi de ya Fransa’da ya da Ital­ya’da kurulmuş Mason localarına mensup kişilerdi. Bu lo­calar Osmanlı devleti içerisine yerleştirdikleri üyelerine çok büyük meblağlara ulaşan paralar gönderiyorlardı.” Bu örgütlerin dışında yabancı devletlerin elçilikleri de devrim­cilik iddia eden, ittihat ve terakki davası güden bu komitecilere ku­lak açıyor, onlarla görüşmelerde bulunuyordu. Onlara Osmanlı emperyalizminden kurtulmaktan dem vuruyorlar, Kızıl Sultan diye andıkları Abdülhamid’in egemenliğinin yıkılması gerektiğinden bahsediyorlardı.

Dünya Yahudiliğinin komuta merkezinin Selanik olduğunu söylemiştik. Çünkü burası yarıdan çoğu Yahudi olan bir kentti. Nüfusu 340 bin civarındayken, Yahudilerin adedinin 200 bin civa­rında olduğu bilinmektedir. Kısaca Selânik Avrupa’daki Yahudi mahallesidir diyebiliriz.

Yahudiler dünyaya açılırken kendi isimlerini kullanmazlar. Masonluk teşkilatları halinde ortaya çıkarlar. Amaçları kirlidir. Masonluğun ürettiği gruplardan biri de Jön Türklerdir. Yani genç Türkiyeliler.

Sultan Abdülhamid’i indiren İttihat ve Terakki Komitesi’nin mensupları, Genç (Jön) Türk olarak biliniyordu. Genç Türkiye, İtalyan Mason Giuseppe Mazzini’nin Genç İtalya modeline göre kurulmuştur. (Mazzini’nin Londra’da kaldığı eve asılan kitabe. Tokalaşan ellere dikkat.)

Abdülhamid dönemiyle ilgili şöyle bir gerçek vardır: Serasker Avni Paşa İngilizlerden büyük yardım aldı. Yüksek dereceden mason olan bu zat Abdülhamid’in amcası olan Abdülaziz’in tahttan hal edilmesinde ve yerine Sultan Murad’ın tayin edil­mesinde de rol oynamıştı. Sonradan anlaşıldı ki, Mithat Paşa, ay­nen Avni Paşa gibi yüksek dereceden bir masondu. (Hani şu kandı­rılmış Arapların Ebu’d-Düstûr, yani anayasanın babası diye övdü­ğü sadrazam!) İngiltere tarafından piyon olarak kullanılan Mithat Paşa’nın amaçlarından biri Osmanlı ülkesi içinde yeni sorunlar çı­karmak, diğeri de bizzat yönetimin merkezi olan sarayda dengeleri altüst etmeye çalışmaktır. Mithat Paşa ülkenin harp gailesiyle uğraşmasında da büyük katkıları olan bir zâttır. Kısaca Yahudi kaynaklı bir örgüt olan masonluk gerek Osman­lı devletinin, gerekse diğer devletlerin yönetim birimlerinde çalışan kişileri kendi adamlarından ayarlamaya çalışmış, ayrıca hedefe varmak için kesif bir casusluk faaliyetinde bulunmuştur.

Hükümetlerin gönderdikleri gizli mektupları okuyan, tercüme eden ve masonluk merkezlerine bildiren özel adamlar vardır. Müslümanların gaf­letinden faydalanarak girişilen ince hesaplar meyvesini vermiş, İs­lâm âlemi bu duruma düşmüştür. Onların en tehlikeli kararı, hatta peygamberleri öldürmek, ineğe tapmak kadar büyük bir cürüm olarak nitelendirebileceğimiz son oyunları Islâm hilafetini çökert­mek olmuştu. Böylece Yahudiler Müslümanlara karşı tarihteki en büyük zaferlerini elde ettiler.”

KAYNAK: Dr. Fehmi Şinnâvî, Hilafet: Modern Arap Düşüncesinin Eleştirisi, tercüme eden: Sadık Ömeroğlu, Insan Yayınları, Istanbul 1995, sayfa 75, 77 ve devamı..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir