Milli Mücadeleyi M. Kemal başlattı yalanı 2

M. Kemal’in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza’dan Sultan Vahdettin’e (rh.a) yolladığı bir telgrafta Milli Mücadele’ye kendi arzusuyla katılmadığı görülüyor:
Bunu bizzat M. Kemal kendisi söylüyor:
“Beni İstanbul’dan nefy ve ted’ib (yola getirme) maksadıyla Anadolu’ya gönderdiler.”[1] Yani “gönderildiğini” itiraf ediyor.
Diğer taraftan İstiklal Harbinin önde gelen isimlerinden Rauf Orbay’ın hatıralarında da M.Kemal’in henüz Anadolu’ya geçme kararını vermediği yazılıdır.[2]
Kazım Karabekir’in hatıralarında yazdıkları da bunu teyid ediyor. Kazım Karabekir, M. Kemal ile aralarında geçen bir görüşmeyi şöyle anlatıyor:
Karabekir: «Paşam, İstanbul’da çok kalmayınız. Ve buradaki diğer komutanlar üzerinde de müessir (etkili) olarak bir an evvel Anadolu’yu kuvvetlendirelim. Birçok batmış milletler istiklâllerine kavuşurken asırlar doldurucu muazzam tarihi olan Türk milletini kurtaralım.»
M. Kemal: «Vaziyet size hak verdiriyor. İyi olayım gelmeye çalışırım.» dedi.[3]
Gelmeye çalışırmış !

M. Kemal’in 14 Haziran 1919 tarihinde Samsun/ Havza’dan Sultan Vahdettin’e (rh.a) yolladığı bir Telgraf ‘ta da Milli Mücadele’ye kendi arzusuyla katılmadığı görülüyor:
“Huzurdayken İzmir’in işgali karşısında “pek mahzun olan” kalbinizin “bu nokta-i necâta ait ilhamatı”nı, (yani ülkenin sizin öncülüğünüzde millî mukaddes bir kudretle kurtulacağına dair verdiğiniz ilhamları) şu an gibi hatırlıyorum. Sizin “ilkâ”nızdan, (yani Şemseddin Sami’nin “Kamus-i Türkî “sine bakılırsa, “benim fikrimi çelmenizden”) aldığım imanın azmiyle görevime devam ediyorum.”[4]
“Benim fikrimi çelmenizden” diyor, daha ne desin? Kendisi Milli Mücadele’ye “ikna” edilmiş. Peki M. Kemal Samsun’a gitmeye neden ikna edilmeye çalışılmıştı? M. Kemal’in Istanbul da kalmak istemesinin nedeni, sonradan ihanet ile suçladığı insanların kabinesine (hükümetine) girmek isteyişindendir.
Bunu Kazım Karabekir hatıralarında yazmıştır:
«..Yıldırım ordularının grubunun lağvı üzerine açıkta kalmış olan Mirliva (Tuğgeneral) M. Kemal Paşa Hazretleri’ni ziyaret ettim. Bu ziyaret sebeplerinden biri de müşarünileyh (anılan kişiyi, yani M. Kemal’i) İstanbul’da kalıp kabineye girmek hususundaki arzularından sarfınazar ettirmek (vazgeçirmek) gayesine matuftu..»[5]
M. Kemal’in 11-13 Ekim 1918’de Halep’ten Vahdettin’e çektiği “çok gizli” telgrafta “Derhal İngilizlerle ayrı barış yapmak üzere kendisinin de katılacağı yeni bir Bakanlar Kurulu oluşturulmasını önermesi” de olayı yeterince aydınlatıyor.[6]
Son olarak “Gazi’nin Hayatı” isimli eserin 79. sayfasına bakalım:
“M. Kemal Paşa, Anadolu’ya kendisini uzaklaştırmak isteyen hasımları tarafından gönderilmiştir.”[7]
Gördüğünüz gibi bu eserde de M. Kemal’in “gönderildiği” yazmaktadır.
M. Kemal ve müdafileri “hasımları tarafından uzaklaştırıldığını” iddia ederler… Onların “yorumu” budur. Oysa Milli Mücadele’ye gönderildiğini M. Kemal’in telgrafında görüyoruz.

KAYNAKLAR:
[1] M. Kemal Atatürk, Nutuk, sayfa 7.
[2] Orbay Rauf, Cehennem Değirmeni, c. 1, İstanbul 1993, sayfa 231.
[3] Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993 sayfa 33.
[4] (Telgraf için fotoğrafa bakınız.) Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, C.I, Der. Nimet Arsan, Ankara
1963, sayfa 15-17.
Ayrıca: Türkiye Büyük Millet Meclisi Zabıt Ceridesi,:Cilt: 1, Devre:1, İçtima :1,, İnikat:2, sayfa 10-11. (Meclis
tutanakları)
[5] Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993 sayfa 25, 26.
[6] Atatürk’ün Bütün Eserleri, cilt 2, İstanbul 2003, Kaynak Yayınları, sayfa 232.
[7] Gazi’nin Hayatı, sayfa 79 (Kitap, M. Kemal Atatürk yaşarken hazırlanmıştır.)

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: