Müslümanların Cuma tatilini pazara alan değişiklik

Müslümanların Cuma tatilini Hristiyanların Pazar gününe alan değişiklik !
Kanun Numarası : 394
Kabul Tarihi : 2/1/1924
Yayımladığı R. Gazete : Tarih : 21/1/1924 Sayı: 54
Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 5 Sayfa: 226

Cuma günü tatil yapmak, şeriatın da emri gereğidir. Bu kadar açık bir hakikati size herhangi bir kişinin, milletvekili olsun, ben olayım, hacı olsun, hoca olsun, bu yapılan şey dine aykırıdır, demesi kadar küstahlık, dinsizlik, imansızlık olamaz.”
Kamal Atatürk hem; “Cuma günü tatil yapmak, şeriatın da emri gereğidir, bu kadar açık bir hakikati size herhangi bir kişinin, milletvekili olsun, ben olayım, hacı olsun, hoca olsun, bu yapılan şey dine aykırıdır, demesi kadar küstahlık, dinsizlik, imansızlık olamaz.” diyor, hem de Cuma günü tatili yerine Hrıstiyanların ayin günü Pazar’ı tatil ilan ediyor… “Bu kadar da olmaz” demekten başka söz bulamıyorum.

Zafer kazanıldıktan; CHP iktidarı bütünüyle ele alındıktan sonra ne yapılmıştır? Netice mâlum.

1927’den sonra M. Kemal önderliğindeki CHP’nin jakoben kadrosu Cumâ tatilini kaldırıp Pazar gününü hafta tatili olarak ilân ettirmek üzere harekete geçmişlerdir. Yunus Nadi, Pazar gününün hafta tatili ilân edilmesini müdafaa eden yazılar yazmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bir adım daha öteye gitmiş, Ramazan ve Kurban bayramlarının resmî tatil olmamasını istemiştir.

Cumâ gününü hafta tatili olarak kabul eden 394 sayılı kanun 2 Ocak 1924 tarihinde çıkarılmıştır. (Hilâfetin kaldırılmasından az önce.) 27 Mayıs 1935 tarihinde kabul edilen bir kânunla da Cumâ’yı hafta tatili olarak kabul eden 394 sayılı kânun mer’iyetten (yürürlükten) kaldırılmış, Pazar günü hafta tatili ilân edilmiştir.

Özetleyelim…

2 Ocak 1924 tarihinde M. Kamal’in Ankara’daki Meclisi’nde çıkartılan 394 sayılı kanunla Cuma günü hafta tatili olarak kabul edildi. Ayrıca Hz. Peygamber Efendimizin doğum yıl dönümünün de bayram yapılması kabul edildi.

Fakat M. Keamal köprüyü geçtikten sonra bunları kaldırdı. 27 Mayıs 1935’te “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun” çıkartıldı.Bu kanuna göre Cuma günü resmi tatil olmaktan çıkartılıyor, Pazar günü resmi tatil kabul ediliyordu. Ayrıca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğum yıl dönümü de tatil olmaktan çıkartılmış oluyordu.

CHP Muş milletvekili ! (Daha doğrusu M. Kamal’in atadığı dolayısıyla onun vekili) Hakkı Kılıç Meclis kürsüsüne geliyor ve CHP grubu adına söz alarak şunları söylüyor:

“Arkadaşlar, günlerin adları gökten inmiş ve bir kısmı mukaddes tanınmış değildir. Her şeyin adını veren insanlar günlerin de adlarını kendileri vermişlerdir. Lâyihada teklif edildiği gibi bunun esası doğrudan doğruya ekono­miktir. Garp medeniyetine doğru yürümekte olduğumuz bir sırada artık Şarka bağlı kalamayız. Bilakis köhne (!) kanunların hiçbir hükümleri bizim üzerimizde müessir olamaz…”

Görülüyor ki, bu CHP’li hadsiz herif, Kur’an’da “Cuma” Suresi’nin varlığından ve Müslümanların “Cuma günü” bir araya gelmelerini emreden ayet-i kerimeden habersizdir, ne dersiniz?

Cuma Suresi (Elmalılı Meali)
“9 – Ey inananlar! Cuma günü namaz için çağrıldığı(nız) zaman, Allah’ı anmaya koşun, alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.”
Ne diyordu Arif Nihat Asya; “Bize bir nazar oldu. Cumamız Pazar oldu. Ne olduysa hep azar azar oldu!”

Kanun Maddeleri :
Madde 1 – On bin veya on binden fazla nüfusu havi şehirlerde alelumum fabri-
ka, imalathane, tezgah, dükkan, mağaza, yazıhane, ticarethane, sınai ve ticari
bilumum müessesat ve tevabiinin haftada bir gün tatili faaliyet etmeleri mecbu-
ridir.

(Son fıkra mülga:27/5/1935-2739/4 md.)

Madde 2 – Resmi devairle umumi, hususi, ticari ve sınai herhangi bir müesse-
sede müstahdemini ve ameleyi haftada altı günden fazla çalıştırmak memnudur.

Madde 3 – (Değişik:2/4/1956-6710/1 md.)
Sanayi zümreleri dışında kalan işlerden ziraat, avcılık, balıkçılık, çoban-
lık, ormancılık ve emsali mesai erbabı işbu kanun ahkamından müstesnadır.

Madde 4 – Atide zikrolunan müesseseler yevmi mahsusta hafta tatilinden müs-
tesnadır :

A – (Değişik 1/12/1926 – 936/1 md.) Hastaneler, dispanserler, eczaneler,
etıbba ve diş muayenehaneleri, kimya ve bakteriyoloji laboratuvarları, hamamlar
ve tephirhaneler.
B – Vapur, Tramvay, su, elektrik, gaz, telefon şirketleri, kuvayı muharrike
müesseseleri, liman, iskele ve istasyon, gümrük ve antrepolardaki tahmiliye ve
nakliye şirket ve cemiyetleri, berri ve bahri vesaiti umumiyei nakliye ve hide-
matı umumiyei belediye, vakı veya vukuu muhtemel bir kazaya ait tedabiri seria
ittihazına muktazi ameliyat ile bu ameliyatın icrası için zaruri olan alat ve
edevatı ihzar edecek müesseseler;
C – (Değişik 1/12/1926-936/2 md.) Matbaalar, münhasıran yevmi gazete bayile-
ri, müzeler, umumi kütüphaneler, umumi bahçeler, tiyatrolar, spor, konferans ve
konser salonları, sinemalar, halkı eğlendirmeğe mahsus oyun mahalleri, kulüpler,
munhasıran Tayyare Cemiyeti piyango bileti satış şubeleri.
D – (Değişik 1/12/1926-936/3 md.) Hanlar, oteller, fotoğrafhaneler, lokanta-
lar, kahvehaneler.
E – Mütesariülfesat mevat istimal ve imal eden ve tatili faaliyeti mamulatı-
nın bozulmasını veya tenzili kıymetini mucip olan sanayi müesseseleri;
—————————
(1) 27/5/1935 tarih ve 2739 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile bu Kanunda
“Cuma” günü gösterilen hafta tatili “Pazar” olarak değiştirilmiş ve metne
işlenmiştir.

Bir Cevap Yazın

%d blogcu bunu beğendi: